Vedtekter for Ferjelaget «Skånevik»

§1 NAVN

1.1     Navnet til foreningen er Ferjelaget ”Skånevik”, heretter kalt Foreningen.

§2 FORMÅL

2.1     Ferjelaget ”Skånevik” skal arbeide for å ta vare på, og holde i drift fartøy som har gjort tjeneste i utviklingen av samferdselen, samt gjenstander, installasjoner og annet som er knyttet til dette, særlig ferjetrafikken.

2.2     Foreningens primærarbeidsfelt er Hordaland, men kan i særlige tilfeller engasjere seg i prosjekter utenfor fylket.

2.3     Foreningen kan eie, leie og låne fartøy og gjenstander.

2.4     All drift, restaurering og vedlikehold skal skje etter antikvariske retningslinjer.

 • Foreningen kan samarbeide med eller støtte andre lag og organisasjoner som har lignende formål.
 • Foreningen kan melde seg inn i andre foreninger, organisasjoner eller lignende, dette forvaltes av Styret.
 • 3 MEDLEMSKAP
 • Det kan tegnes medlemskap i foreningen, enten ved personlig medlemskap eller bedriftsmedlemskap.

Begge medlemsformer gir en stemme ved Årsmøtet.

 • Medlemskap er gyldig fra den dag medlemskontingenten er betalt. For å kunne stemme på Årsmøtet, må en ha vært betalende medlem i minst 3 måneder.
 • Alle medlemmer kan velges til tillitsverv i foreningen, men styremedlemmer skal være fylt 18 år.
 • Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang og har fått minst en purring, kan Styret stryke som medlem.
 • 4 STØTTEBREV

  Foreningen kan selge støttebrev til inntekt for sitt arbeid. Støttebrev gir ikke stemmerett ved årsmøtet, og er å anse som en direkte støtte til foreningen.

 • 5 ÅRSMØTET

5.1     Årsmøtet er høyeste styringsmakten i foreningen. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned, etter skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel. Årsmelding og revidert regnskap skal sendes ut sammen med innkallingen.

 • Årsmøtet skal gjøre vedtak i følgende saker:
 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsprogram
 4. Fastsettelse av kontigent for det påfølgende år.
 5. Budsjett
 6. Valg av styreleder, nestleder, 6-10 styremedlemmer, 2 varamedlem, 2 revisorer, 1 valgkomitéleder og 1 valgkomitémedlemmer. Styreleder velges for 1 år av gangen, styremedlemmer for 2 år, varamedlemmet for 1 år. Revisorer velges for 1 år, og valgkomitémedlemmer for 2 år.

Valget skal ledes av valgkomiteens formann eller et medlem av komiteen.

Årsmøtet bestemmer styrets størrelse ut i fra ønske og behov.

 1. Styret legger frem innstilling til ny valgkomité.
 2. Andre saker som er kunngjort i innkallingen
 3. Fastsettelse av kontingent for det påfølgende år
  • Saker som skal fremmes på Årsmøtet, må være Styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.
  • Skal foreningen kjøpe eller selge fartøy, bygninger eller lignende, kreves det 2/3 flertall av de frammøtte.
  • Årsmøtet er vedtaksfør uansett antall fremmøtte. Vedtak blir gjort med flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
  • Bare personlig fremmøte gir stemmerett på Årsmøtet. Fullmakter aksepteres ikke.
  • Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer i Foreningen etter forslag fra Styret.

Æresmedlemskap skal være avgrenset i antall. Æresmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men er fritatt for kontingent.

Forslaget skal være grunngitt, og minst en av disse kriterier må ligge til grunn;

 1. Personen har støttet Foreningen på en god måte over lang tid.
 2. Personen har med sitt arbeid for foreningen utmerket seg med stor interesse og innsats over lengre tid.
 3. Personen har med sitt arbeid fremmet interessen for fartøyvern eller foreningens arbeid på en måte som har gitt gode og særmerkede resultater.
 • 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
  • Dersom et flertall av Styret eller ¼ av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.
  • Styret skal arrangere ekstraordinært årsmøte innen 4 uker fra et eventuelt krav er fremsatt overfor Styret.
  • 7 VALGKOMITÉ
  • Valgkomiteen har som oppgave å legge frem forslag til nytt styre og revisor.
  • Komiteens innstilling bør foreligge sammen med innkallingen til Årsmøtet.
  • Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.
  • 8 STYRET

8.1     Foreningen skal ha et styre på 6-10 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Årsmøtet bestemmer antallet etter behov og ønske fra Styret/Valgkomiteen.

 • Dersom et styremedlem ikke møter, overtar 1. varamedlemmet stemmeretten deretter 2.     varamedlem.  Offentlig oppnevnte styremedlemmer kan velge sine egne varamenn.

8.3     Styret er vedtaksdyktig når minst 4 styremedlemmer deltar.

8.4                       Viktige prinsipielle saker, skal dersom det er mulig, vedtas av Årsmøtet.

8.5                       Dersom stemmetallet i Styret er likt, har styreleder dobbeltstemme.

8.6     Styret konstituerer seg selv.

 • Kasserervervet kan innehas av et medlem som ikke er styremedlem. Styret innkaller kasserer etter behov.
 • Dersom Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen ønsker styrerepresentasjon (1 styremedlem),skal dette imøtekommes.
 • 9 STYRETS MANDAT
 • Styret leder foreningen mellom årsmøtene. Styret fører møteprotokoll.
 • Styret gjør vedtak med flertal, jf. §8.4.
 • Dersom styreleder er forhindret i å delta, overtar nestleder hans funksjon og dobbeltstemme.
 • Til Årsmøtet skal styret legge frem:
 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Forslag til arbeidsprogram
 4. Forslag til budsjett dersom dette er mulig
 5. Forslag til ny valgkomité
  • Alle forpliktelser over kr. 25.000 skal styrebehandles. Styret skal orienteres snarest, senest på neste styremøte
  • Regnskapsåret er kalenderåret.
  • Styreinnkallinger skal være skriftlige.
  • Styreleder og 1 styremedlem forplikter Foreningen
  • Kapteiner på Foreningens skip kan forplikte Foreningen og Foreningens fartøy slik som Sjølovens §137 gir rett til.
  • Styret skal se til at all drift av Foreningens fartøyer skjer etter gjeldende lover og regler. Styret skal påse at vedtektenes §2.4 om antikvariske retningslinjer etterleves. Eventuelle avvik protokollføres.
  • Styret forvalter Foreningens fartøyer. Styret kan leie ut/inn fartøyer etter eget skjønn.
  • Styret skal påse at Foreningens fartøy er sikret mot unødige ytre påkjenninger for å sikre et sikkert vern.
  • Styret kan opprette underkomiteer.
  • Styret har mandat til å sikre fartøyer, mannskap og passasjerer med de midler som er nødvendige dersom en nødsituasjon oppstår.

9.15                       Eksklusjon. Styret kan ekskludere et medlem med 2/3 flertall. Ekslusjonen kan ankes                       inn for årsmøtet.

 • 10 ENDRING AV VEDTEKTER
 • Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av stemmene til de fremmøtte.
 • Forslag til endring av vedtektene må være Styret i hende etter §5.3.
 • 11 OPPLØSNING
 • Dersom det blir fremsatt forslag til oppløsning av Foreningen (jf. §5.3), skal dette behandles på et ordinært årsmøte.
 • Minst ¼ av medlemmene må være tilstede, og forslaget må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. Oppnår forslaget dette flertallet, men det er ikke nok fremmøtte, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte, som skal holdes innen 4 uker. Dette møtet avgjør saken, uansett fremmøte, men forslaget må ha 2/3 flertall.
 • Blir det vedtak om oppløsning av Foreningen, skal Årsmøtet velge et avviklingsstyre på 3 medlemmer.

Dette styret skal, i samråd med Riksantikvaren, større bidragsytere og andre relevante instanser fordele Foreningens eventuelle verdier til det beste for fartøyvern i Hordaland. Eventuelle fartøyer skal forsøkes avhendes til andre fartøyvernmiljøer, fortrinnsvis i Hordaland.

 • En eventuell sammenslåing av Foreningen med andre lag/organisasjoner behandler på samme måte

som en eventuell oppløsning av Foreningen.

Vedtatt på stiftelsesmøte 22. januar 2005.